Aaristos

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaardenpdf

 

 

Bedrijfsgegevens Aaristos Energieadvies en Installaties:

Vestigingsadres: Het Luiwerk 4, 5688 SK Oirschot
Kamer van Koophandel nummer: 66570344
Btw nummer: NL856612662B01
Bankrelatie:   IBAN:  NL27 KNAB 0255 4619 17

 

Algemene voor waarden voor consumenten

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Aaristos Energieadvies & Installaties, Het Luiwerk 4 5688SK te Oirschot, gebruiker van deze Voorwaarden, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Opdrachtgever: consument  in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Werk en werkzaamheden: het geheel van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen ontwerp-, en (installatie)werkzaamheden.

Installatie: (centrale)verwarmingsinstallatie (inclusief vloerverwarming en warmtepompen), (warm)waterinstallatie, dak- en hemelwaterwerk, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die binnen de erfgrenzen zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

Producten: Het geheel van gebruiksproducten en accessoires, gebruiks-, en verbruiksmaterialen en hulpmiddelen betrekking hebbende op de installatie en werkzaamheden zoals in de definitie van artikel 1. van deze Algemene Voorwaarden bedoeld.

Meer- minderwerk:  het geheel van werkzaamheden van Opdrachtnemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij Opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom. Minderwerk betreft werkzaamheden die wel tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen doch door instructies van Opdrachtgever alsnog niet zijn of worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid en werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten/orders, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake het leveren van producten en het uitvoeren van werkzaamheden, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen van producten en te verrichten werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging en gelden alleen voor de overeenkomst, aanbieding of offerte waarop deze akkoordverklaring is gericht.
 3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of aangevuld, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.
 5. Eerder gedeponeerde, gestuurde of anderszins gepubliceerde Algemene Voorwaarden komen te vervallen.
 6. Alle gegevens die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk.
 7. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van, in te stemmen en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.
 2. De in de offerte en aanbiedingen genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven en zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 3. Indien offertes zijn gebaseerd op afmetingen, maatvoeringen en/of gegevens mondeling of schriftelijk ter hand gesteld aan Opdrachtnemer, al dan niet gebaseerd op tekeningen en/of andere documenten, worden deze geacht niet te wijzigen na de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de werkzaamheden alsmede de producten en installatie juist en volledig weer te geven.
 5. Opdrachtnemer is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.
 6. De van de offerte deel uitmakende calculaties, tekeningen, technische omschrijvingen en ontwerpen, die door Opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij, noch kopieën daarvan mogen zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
 7. Indien geen overeenkomst tot stand komt dienen deze bescheiden binnen 8 dagen na een daartoe door Opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 8. Indien Opdrachtgever de offerte of aanbieding niet accepteert, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee (2) weken na de datum van de betreffende factuur.
 9. Alle belastingen, leges en andere soortgelijke kosten die verschuldigd zijn en zullen zijn in samenhang met de offerte en de werkzaamheden, komen ten laste van Opdrachtgever.
 10. Graaf-, hak-, breek- frees-, en andere sloopwerkzaamheden zijn, tenzij anders vermeld, niet in de offerte inbegrepen en dienen door derden te worden uitgevoerd. Opdrachtgever ontfermt zich over het aanstellen van een derde partij, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Overeenkomst

1.De overeenkomst komt eerst tot stand op basis van de in de offerte beschreven producten, installatie en/of werkzaamheden, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, door  schriftelijke of mondelinge bevestiging van Opdrachtnemer.

Artikel 5. Prijswijziging

 1. In het geval, voor opdrachtbevestiging en na het sluiten van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, sprake is van wijzigingen van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege of voortvloeiend uit vakbondsregelingen of installatienormeringen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen de lasten van Opdrachtnemer verzwaard.
 2. In het geval, voor opdrachtbevestiging en na het sluiten van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, sprake is van prijswijzigingen van producten, als bij voorbeeld genoemd doch niet beperkt tot koper, zink, en lood is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Indien Opdrachtnemer de prijs als bedoeld in artikel 5 lid 1. en lid 2. binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met in achtneming van artikel 5 lid 4., tenzij Opdrachtnemer aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren.
 4. In geval Opdrachtgever van gemelde bevoegdheid in artikel 5 lid 3. gebruik maakt verplicht Opdrachtgever zich tegen oorspronkelijke prijs reeds geleverde producten en werkzaamheden alsmede reeds bestelde doch nog te leveren producten te voldoen.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst, binnen de normale werktijden van Opdrachtnemer, uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft de verplichting zich in te spannen verstoringen op een acceptabel niveau te houden.
 3. Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit volgens de normeringen en regelgeving zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Opdrachtnemer beschermt goederen in eigendom van Opdrachtgever naar beste kunnen.
 5. Opdrachtnemer is verplicht, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Opdrachtnemer openbaren en Opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht, Opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in opgedragen of verlangde werkzaamheden en/of gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
 6. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan Opdrachtgever. Eventuele extra kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt in overleg vastgesteld. Opdrachtgever houdt rekening, tenzij anders wordt overeengekomen, met een tijdsperiode van minimaal tien (10) werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor, dat Opdrachtnemer minimaal vijf (5) dagen voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over alle (technische) informatie, tekeningen, berekeningen, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 3. Opdrachtgever zorgt voor bergruimte waar producten veilig kunnen worden opgeborgen.
 4. Opdrachtgever ziet er op toe dat de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht ruim voor aanvang van de werkzaamheden toegankelijk, schoon, veilig en vrij van barrières is. Mocht zulks niettemin het geval zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd tijd en kosten die gemoeid zijn met het barrièrevrij maken van de werkplek aan Opdrachtgever conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, dient Opdrachtgever de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Opdrachtgever gaat een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan, waarin Opdrachtnemer is opgenomen als medeverzekerde voor zover dit naar aard en de omvang van het werk nodig is .
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.

Artikel 8. Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Met in achtneming van artikel 8 lid 2. is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd tot geheel of gedeeltelijk beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtnemer is alsdan in geen geval gehouden aan enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van gemelde bevoegdheid in artikel 8 lid 1. verplicht Opdrachtgever zich tegen oorspronkelijke prijs reeds geleverde producten en werkzaamheden alsmede reeds bestelde doch nog te leveren producten te voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van gemelde bevoegdheid in artikel 8 lid 1., verplicht Opdrachtgever Opdrachtnemers gederfde winst die Opdrachtnemer over de gehele overeenkomst zou hebben genoten te vergoeden.
 4. In geval van annulering, opschorting of beëindiging van de overeenkomst verschaft Opdrachtgever op verzoek aan Opdrachtnemer niet later dan twee (2) dagen na het verzoek toegang tot de locatie van de werkzaamheden om hem in staat te stellen, gereedschappen, producten en andere zaken waarvan Opdrachtnemer eigenaar is op te halen. Indien vermissing van of schade aan voornoemde zaken wordt geconstateerd, verplicht Opdrachtgever zich deze schade ten volle te vergoeden.

Artikel 9. Wijzigingen; Meerwerk – minderwerk

 1. Wijzigingen en aanvullingen als bedoeld, doch niet beperkt tot artikel 3 lid 3 en artikel 7 lid 2. moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Deze wijzigingen en aanvullingen leiden automatisch tot meer- of minderwerk.
 2. Uitgezonderd het gestelde in artikel 9 lid 3. zal Opdrachtnemer meer- of minderwerk met de daarbij behorende kosten welke voor rekening van Opdrachtgever komen schriftelijk bevestigen.
 3. Gezien de aard, omvang of spoedeisendheid van een meerwerkopdracht, laat het gemis van een schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van Opdrachtnemer op vergoeding van meer werk onverlet.

Artikel 10. Overmacht

 1. in geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Opdrachtnemer vertraagd, bezwaarlijk of onmogelijk wordt zal Opdrachtnemer dit per direct aan Opdrachtgever melden. Opdrachtnemer is in dit geval gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met Opdrachtgever op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere situatie waarin Opdrachtnemer danwel door haar ingeschakelde leveranciers inclusief (onder)aannemers verplichtingen niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Opdrachtnemer en voornoemde leveranciers en welke evenmin op grond van de wet of verkeersopvattingen aan Opdrachtnemer en voornoemde leveranciers kunnen worden toegerekend: natuurrampen, weersomstandigheden, wateroverlast, epidemieen, belemmering van transportrouten, files, terreur, staking en arbeidsonlusten, (technische)storingen bij leveranciers, maatregelen genomen door het bevoegde gezag, buitenlandse en binnenlandse overheden waaronder, doch niet beperkt tot oorlog.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis. Voortvloeiend uit voorgaande is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van een product, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde derden.
 3. In geval Opdrachtgever van gemelde bevoegdheid in artikel 5 lid 3. en artikel 8 lid 1. gebruik maakt, is Opdrachtnemer in geen geval gehouden tot betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en vergoeding daarvan, van welke aard ook, ontstaan door te late levering van producten. Overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering geeft Opdrachtnemer niet het recht de alsnog geleverde producten te weigeren of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het volgen van onjuiste of niet volledige instructies behorend bij de producten ter hand gesteld door de betreffende fabrikant of leverancier.
 6. Diefstal, breuk, vermissing, verlies of beschadiging van producten komen niet voor rekening en risico van Opdrachtnemer tenzij hem onzorgvuldig handelen toewijsbaar is.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan aan stucwerk, (vloer)tegels, houtachtig-, of ander bouwmateriaal als gevolg van boor-, breek-, en kapwerkzaamheden en lekkage of druipen van vloeistoffen en gassen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het door Opdrachtgever ter hand stellen van onjuiste of onvolledige ontwerpen, tekeningen, berekeningen en/of andere documenten.
 9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de aanwezige constructie, noch de sterkte daarvan. Bij twijfel zal Opdrachtnemer Opdrachtgever het advies geven om een daartoe bevoegd bouwkundige te consulteren.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken tot enigerlei vergoeding als gevolg van vertraging hoe dan ook ontstaan.

Artikel 12. Oplevering en garantie

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Een overeengekomen tijdstip van oplevering is nimmer fataal. Opdrachtnemer kan geen aanspraken tot schadevergoeding maken als gevolg van het overschrijden van de opleverdatum.
 3. Vanaf de dag van oplevering geldt een garantietermijn van twaalf (12) maanden op de werkzaamheden. Voor producten gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant.
 4. De garantie als bedoeld in artikel 12 lid 3. houdt in dat Opdrachtnemer zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken aan de installatie zo spoedig mogelijk te herstellen, voor zover aannemelijk is dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Voor zover geleverd door Opdrachtnemer, omvat de garantie op producten in artikel 12 lid 3. omvat tevens dat Opdrachtnemer zich verbindt zorg te dragen voor de garantieafwikkeling volgens de richtlijnen en voorwaarden van de betreffende fabrikant.
 6. De garantie van Opdrachtnemer strekt zich niet verder uit dan de kosten van reparatie en vervanging alsmede de kosten van de daarvoor benodigde materialen.
 7. Bij constatering van een ontstaan gebrek zal Opdrachtgever dit binnen drie (3) dagen aan Opdrachtnemer kenbaar maken.
 8. De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn door een fout, onoordeelkundig gebruik, schade of verzuim veroorzaakt door derden of door Opdrachtgever danwel werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden of door Opdrachtgever zelf.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van facturen dient te geschieden aan Opdrachtnemer op een door laatstgenoemde aan te wijzen bankrekening wegens geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal, tenzij anders overeengekomen, het volgende facturatieschema aanhouden: -50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met projectkosten en aanschaf van producten, -40% bij halverwege gereed, -10% binnen veertien (14) dagen na oplevering.
 2. Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren en de verwerkte producten is de administratie van Opdrachtnemer bindend, behoudens de bevoegdheid van Opdrachtgever tegenbewijs te leveren
 3. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever bij de ontvangst van de betalingsherinnering in verzuim en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten – als geregeld in Besluit voor vergoeding buitenechtelijke incassokosten – welke Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van zijn rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer ingevolge artikel 6:119 BW de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan en wel vanaf het moment van verzuim.
 5. Indien Opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 13 lid 1. in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan.
 6. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen drie (3) dagen na ontvangstdatum van de stukken waarover Opdrachtgever reclameert aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 7. Reclames als in  artikel 13 lid 6. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever  niet  op.
 8. Opdrachtgever is in  geen  geval  gerechtigd  op  grond  van  een reclame  met  betrekking  tot  bepaalde  werkzaamheden of levering van producten, betaling  van andere werkzaamheden of levering van producten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft uit  te  stellen  of  te  weigeren.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden deels of geheel door derden uit te laten voeren.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gebruikte danwel nieuwe door derden of Opdrachtnemer zelf geleverde producten niet te installeren.
 3. De ten behoeve van de voor het werk benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 15. Nederlands recht

Op de overeenkomst waartoe deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, welke ook die naar aanleiding van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde overheidsrechter.